Om du har ställt ditt fordon i strid mot någon regel eller bestämmelse riskerar du att få en kontrollavgift. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsbestämmelserna ska efterföljas så att en trafiksäker och framkomlig miljö för kunder och besökare kan uppnås.

Använd plusgironummer 490 21 04-1. Glöm inte att uppge ditt Ärende-/OCR-nummer!Betalningen mottages av Dukaten Parkeringsservice AB.

Observera att ovan gäller om din kontrollavgift är utfärdad innan den 17 juni.

Om kontrollavgiften är utfärdad från och med den 17 juni ska du bestrida den via kontrollavgift.se

Om du har fått en kontrollavgift som du anser är felaktig, har du rätt att överklaga den. Det är ’Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering’ (SFS 1984:318) och domstolarnas tillämpning av denna lag (i tidigare domar) som utgör regelverk när din överklagan bedöms. Vid ett eventuellt överklagande så stoppas ärendet för utredning av handläggare och du behöver inte betala din kontrollavgift förrän du fått svar på ditt överklagande.

 

Observera att om du fått en kontrollavgift innan den 17 juni ska den bestridas skriftligt och skickas till Dukaten Parkering.
Om den har utfärdats från och med den 17 juni ska den bestridas via kontrollavgift.se

 

Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg krävs)
  • Felvänd biljett, men med biljettnumret synligt för parkeringsvakten (som kan uppvisas i efterhand)
  • Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flyttning av fordonet (sådan flyttning skall ske tämligen omgående)
  • Markägaren som genom avtal har avskrivningsrätt på kontrollavgifter
  • Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.
  • Betalas inte kontrollavgiften inom 8 dagar skickas en kostnadsfri påminnelse som ska betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum.
  • Betalas inte kontrollavgiften efter påminnelsen överlämnas ärendet till Handels- och juristinkasso,  som skickar ett inkassokrav. Då tillkommer en inkassokostnad på 180 kronor.
  • Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. I samband med detta tillkommer ytterligare kostnader

Bestridande av kontrollavgift – gäller endast kontrollavgifter utfärdade till och med den 16 juni.

Bestridande av kontrollavgift
Fråga oss