För att hjälpa våra kunder till enklare och säkrare parkering och underlätta för mobiliteslösningar behöver Sankt Kors fastighets AB med dotterbolag Dukaten parkeringsservice AB behandla vissa personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen.

Behandling av personuppgifterna sker för ändamål som är nödvändiga i verksamheten, såsom inmatning av registreringsnummer i parkeringsautomat, registrering i LinPark, registrering i LinBike och när man hyr parkeringsplats.

När du parkerar på något av de garage som Dukaten Parkeringsservice AB sköter kan Dukaten Parkeringsservice AB inhämta information om ditt namn, dina kontaktuppgifter och din bils registreringsnummer samt uppgifter om din parkering, såsom tid och plats för parkeringen. Denna behandling sker i syfte att tillhandahålla dig parkering och i övrigt för att erbjuda våra tjänster till dig.

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Dukaten Parkeringsservice AB som har behov av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system eller hjälper oss med fakturering, betalning eller hantering av parkeringssystem. Dukaten Parkeringsservice AB ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Våra leverantörer har inte rätt att använda dina personuppgifter för annat ändamål än för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss.

Dukaten Parkeringsservice AB kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär exempelvis att vi behandlar dina uppgifter så länge som vi behöver för att reglera betalning.

Den som vill ha mer information om vilka uppgifter som behandlas om honom eller henne kan skriva till handläggare på Dukaten Parkeringsservice AB, det gäller även den som vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter samt borttagning av alla eller delar av personuppgifter.

Dina rättigheter

Som kund, leverantör eller intressent till Sankt Kors har du rätt att:

  • Begära information om de personuppgifter Sankt Kors och Dukaten har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna
  • Begära information om hur Sankt Kors och Dukaten samlar in, behandlar, lagrar, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen
  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring)

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

Jonna Tamminen
E-post: dataskyddsombud@linkoping.se
Telefon: 013-26 26 42

 

Fråga oss