Många frågor kring parkering och hållbar mobilitet driver vi på Dukaten själva, men det är tillsammans med andra aktörer vi kan göra allra störst skillnad – lokalt, nationellt och internationellt.

Vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Som kommunalt bolag är det självklart för Dukaten att ta extra stort ansvar. Det gör vi bland annat genom att erbjuda mobilitetstjänster som kan bidra till ökad hållbarhet.
”Bilpooler och cykelpooler är ingenting vi själva ska driva, istället ska vi vara en samverkanspart för att marknaden ska få till nya hållbara tjänster”, säger Matts Skeppstedt, affärsutvecklingschef hos Dukaten. ”Vår roll är att få igång den här typen av tjänster. Ett uppdrag vi gärna åtar då det kan vara svårt för företagen att få till en hållbar ekonomi i början.”

Parkering vid bussen
När det gäller mobilitetsfrågor har Dukaten ett nära samarbete med såväl kommunala som privata bolag och aktörer i Linköping. Region Östergötland är också en viktig partner, inte minst genom Östgötatrafiken.
”En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att människor ska kunna minska sitt bilåkande”, säger Matts. ”Så när vi utvecklar våra mobilitetshubbar har vi alltid i åtanke att det ska finnas hållplatser för exempelvis buss i anslutning till dem.”

Svepark påverkar
Hållbar mobilitet står högt på agendan, både nationellt och internationellt. Matts sitter sedan många år i styrelsen för den svenska branschorganisationen Svepark, som arbetar för parkeringsverksamhetens utveckling.
”Svepark fungerar som en slags kvalitetsgaranti eftersom alla medlemmar förbinder sig att följa vissa stadgar och etiska regler. Dessutom är organisationen en stark påverkansfaktor när det gäller mobilitet. Vi nätverkar, samlar ihop frågor och ärenden, svarar på remisser och talar överlag om vad vi tycker och tänker i saken.”
Matts och hans kollegor är även engagerade i EPA, European Parking Association, som årligen arrangerar en stor internationell konferens.
”I år var temat laddinfrastruktur. Det är en viktig fråga för hela Europa just nu, och något vi alla måste samarbeta kring.”

Gränslös samverkan
För Dukaten i Linköping, och för branschen i stort, handlar det inte längre bara om parkeringar.
”Även om det fortfarande är vår huvudverksamhet så vill vi inte att det ska behöva byggas för många parkeringsplatser i framtiden”, säger Matts. ”Därför måste vår bransch breddas. Vi måste öppna upp oss för mobilitetsfrågan och satsa på nya grepp, nya idéer. För att lyckas behöver vi samarbeta över både bransch- och landgränser. Där tycker jag att vi på Dukaten har kommit en god bit på väg.”

Fråga oss