1. Tillämplighet
  1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Sankt Kors Fastighets AB, Dukaten Parkering, organisationsnummer 556026-4342 (”Parkeringsupplåtaren”) och motorfordonsföraren (“Kunden”) avseende onlinebetalningar av parkeringsavgift för parkering i Dukatens parkeringsanläggningar (“Tjänsten”) samt för laddning av eldrivet fordon (”Laddningstjänsten”), tillsammans ”Tjänsterna”. Parkeringsupplåtaren tillhandahåller Tjänsterna i samarbete med P-operatörer och andra samarbetspartners. Med ”Kund” avses såväl juridiska som fysiska personer. För fysiska personer som är att anse som konsument, tillämpas lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”).
  1.2 Genom registrering hos Parkeringsupplåtaren (se punkt 2) godkänner och accepterar Kunden att bli bunden av dessa Allmänna villkor genom vilket ett bindande avtal (”Avtalet”) uppkommer. Dessa Allmänna villkor utgör del av Avtalet mellan Parkeringsupplåtaren och Kunden.
  1.3 Med ”Webbplatsen” avses www.dukaten.se eller annan domän som Kunden meddelas om. Med ”Mobilapplikationen” avses LinPark-appen och den mobila hemsidan som Parkeringsupplåtaren tillhandahåller. Med ”Applikationen” avses Webbplatsen och Mobilapplikationen.
  1.4 De vid var tid gällande allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på Parkeringsupplåtarens hemsida. Parkeringsupplåtaren har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren. Icke-materiella och redaktionella ändringar får ske utan att Kunden underrättas om det. Kunden underrättas om övriga tillägg och ändrade villkor genom e-postmeddelande och/eller i Applikationen. Ändringarna träder i kraft vid det tidigare av (i) 30 dagar efter underrättelsen om ändring, eller (ii) när Kunden meddelar Parkeringsupplåtaren att denne accepterar ändringarna (exempelvis genom att Kunden godkänner de ändrade allmänna villkoren). För det fall Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 8.
  1.5 Parkeringsupplåtaren förbehåller sig rätten att få skicka e-post med för kunden viktig information om tjänsten, samt kundundersökningar som sedan är tänkt att leda till förbättringar av tjänsten.
 2. Anslutning till Tjänsten
  2.1 Anslutning till Tjänsten sker genom att Kunden registrerar sig i Applikationen. Fysiska personer måste vara 18 år eller äldre för att få registrera sig. Vid registreringen måste Kunden lämna namn samt e-postadress (vilket utgör användarnamn).
  2.2 Kunden får inte lämna ut sina inloggningsuppgifter till annan eller hantera dessa på ett sådant sätt att annan kan förstå hur informationen används. Kunden ska omedelbart meddela Parkeringsupplåtaren om Kunden vet eller misstänker att annan fått tillgång till dennes inloggningsuppgifter. Telefonnummer till Parkeringsupplåtaren finns bl.a. på Webbplatsen. Parkeringsupplåtaren förbehåller sig rätten att få skicka e-post med för kunden viktig information om tjänsten.
  Kunden kan utöver ovanstående välja ett lösenord på webbplatsen bestående av ett säkert lösenord och förvara detta på ett betryggande sätt.
  2.3 När Kunden registrerat sina användaruppgifter, kan Kunden registrera ett eller flera motorfordon samt vilken/vilka ID-bärare (såsom, men inte begränsat till, fordonets registreringsnummer eller en transponders serienummer) som ska kopplas till angivna fordon.
  2.4 Kunden ska slutligen registrera betalmetod för betalning av parkeringsavgift. Betalning sker genom debitering av Kundens registrerade kontokort, genom faktura eller genom annan av Parkeringsupplåtaren vid var tid accepterad betalningsmetod. För information om övriga betalningsvillkor för respektive betalningsmetod hänvisas till relevant betaltjänstleverantör. Vid val av betalkort sker registrering via en säker och certifierad betallösning. Vid val av faktura tillkommer fakturaavgift, på 30 kronor. Fakturor skickas ut den 16:e varje månad. Fakturan innehåller köp som gjorts från den 16:e föregående månad tom den 15:e innevarande månad. Fakturan skickas från vår leverantör (Riverty) via mail till din registrerade e-post. Betalningsvillkoret är 15 dagar.
  2.5 Vid parkering i parkeringsanläggning med bomsystem eller andra automatiserade parkeringssystem registrerar systemet att motorfordon passerat den punkt efter vilken parkeringsavgift måste betalas.
  2.6 Vid parkering via Mobilapplikationen anger Kunden själv vilket/vilka fordon som är parkerade och för vilket/vilka fordon som Kunden debiteras parkeringsavgift. Det är Kundens ansvar att själv påbörja och avsluta sin parkering. För att Kunden ska kunna få påminnelser om att parkeringen snart avslutas måste Kunden tillåta Notiser i sin telefon för Mobilapplikationen.
  2.7 Om Kunden använder sig av Mobilapplikationens positioneringsfunktion förutsätts att Kunden aktiverat funktionen ”tillåt åtkomst till platsinfo”. Kunden ansvarar själv för att försäkra sig om att det förslag som Mobilapplikationen föreslår stämmer överens med aktuell parkeringsplats.
  2.8 Om fordonets registreringsnummer används som ID-bärare, åtar sig Kunden att tillse att fordonets registreringsskyltar är maskinellt läsbara för en kamera. Beroende på parkeringsanläggningen kan det finnas begränsning av för vilka nationaliteter och varianter av registreringsskyltar systemet fungerar. För andra ID-bärare än registreringsnummer gäller att de ska användas i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar. Om registreringsnummer inte kan avläsas vid infart i en p-anläggning så åligger det Kunden att ta biljett.
  2.9 Det är Kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordon alltid är korrekt registrerade. Det är alltid kundens ansvar att lägga till samt ta bort registreringsnummer.
  2.10 Tjänsten kan endast användas i parkeringsanläggningar som efter inloggning finns angivna i Applikationen.
 3. Timparkering
  3.1 Efter registrering kan Kunden logga in Applikationen för att kontrollera att de registrerade uppgifterna är korrekta och giltiga. Parkeringsupplåtaren ansvarar inte för felaktiga registrerade uppgifter.
  3.2 Kunden ansvar för att rätt parkering är vald i Applikationen. När parkering har påbörjats accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den parkeringsavgift som gäller för den aktuella parkeringen, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter. Gällande parkeringsavgift skyltas i anslutning till den aktuella parkeringen och/eller i Applikationen. Kunden ansvarar för att kontrollera vägmärken vid parkering och därefter se om parkering är tillåten. Vägmärken sätter sig alltså över parkeringsapp.
  3.3 Efter att parkeringen avslutats och betalningen genomförts erhåller Kunden ett kvitto på parkeringsavgiften i Applikationen och genom e-postmeddelande under förutsättning att denna inställning gjorts av Kunden.
  3.4 Om betalningen inte kunde genomföras kan parkeringen i vissa fall avslutas och en restskuld registreras. Kunden kommer meddelas om att det finns en restskuld genom e-postmeddelande och är skyldig att tillse att denna restskuld löses snarast.
  3.5 Om Kunden har utestående restskuld kommer Kunden nekas att påbörja en ny parkering tills denna lösts.
 4. Abonnemang
  4.1 Vid köp av abonnemang via Applikationen accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget. Efter att köpet bekräftats kan det inte ångras såvitt avser juridiska personer. För fysiska personer som omfattas av Distansavtalslagen gäller avsnitt 6 nedan.
  4.2 Om Kunden valt att abonnemanget ska förlängas automatiskt kommer abonnemanget förnyas när abonnemangsperioden löper ut och Parkeringsupplåtaren debiterar då på nytt den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget.
  4.3 Kunden kan avsluta den automatiska förlängningen via Applikationen. Eventuell tillämplig uppsägningstid för det aktuella abonnemanget framgår i Applikationen. Abonnemanget kommer då fortsätta vara giltigt fram till dess att abonnemangsperioden/uppsägningstiden löper ut.
  4.4 Parkeringsupplåtaren kan komma att ändra avgiften för abonnemang som förlängs automatiskt och kommer då att meddela Kunden om detta genom information i Mobilapplikationen senast 30 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Genom att fortsätta att förlänga abonnemanget automatiskt efter att prisförändringen träder i kraft accepterar Kunden det nya priset.
  4.5 Parkeringsupplåtaren har rätt att förändra innehållet i ett abonnemang från var tid till annan. Förändringar i ett abonnemang träder i kraft omedelbart och gäller under Kundens pågående abonnemangsperiod. Det kan exempelvis handla om stängda parkeringshus vid renoveringar, tillägg av parkeringshus och/eller hänvisningar till de parkeringshus vi anser är skäliga. Parkeringsupplåtaren har även rätt att avbryta abonnemang i förtid under pågående abonnemangsperiod.
  4.6 Om parkering sker på tider utanför abonnemangets giltighet accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den tillkommande parkeringsavgift som gäller för den aktuella parkeringen, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter.
 5. Särskilda villkor för Laddningstjänsten
  5.1 Användandet av Laddningstjänsten innebär att Kunden kan ladda ett eldrivet fordon under en laddningssession som Kunden har påbörjat genom Applikationen.
  5.2 Kunden kan även ladda ett eldrivet fordon på vissa av Parkeringsupplåtaren tillhandahållna platser där laddning och betalning sker mellan Kunden och en samarbetspartner till Parkeringsupplåtaren. För dessa situationer gäller den tredje partens egna regler och/eller villkor för den som laddningstjänst parten tillhandahåller.
  5.3 Villkoren för användandet av Tjänsten gäller mutatis mutandis för Laddningstjänsten. Med påbörjad respektive avslutad parkering menas dock påbörjad respektive avslutad laddningssession.
  5.4 Aktuellt pris för användandet av Laddningstjänsten enligt punkten 5.1 framgår av Applikationen i samband med att en laddningssession påbörjas eller på webbplatsen. Genom användandet av Laddningstjänsten godkänner Kunden vid var tid gällande pris. Parkeringsupplåtaren har rätt att justera priset. Information om det nya priset tillhandahålls i samband med att en laddningssession påbörjas.
  5.5 Kunden ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts av Parkeringsupplåtaren eller relevant samarbetspartner, eller i övrigt är tillämpliga i förhållande till Kundens laddning av fordonet.
  5.6 Kunden ansvarar för skada som Kunden, Kundens fordon eller annan egendom hänförlig till Kunden orsakar i samband med laddning av Kundens fordon, om inte annat framgår av Avtalet.
  5.7 För undvikande av tvivel, Kund som nyttjar Laddningstjänsten enligt punkt 5.1 eller annars laddar ett eldrivet fordon enligt punkt 5.2 behöver även erlägga vid var tid och plats gällande Parkeringsavgift för användandet av Tjänsten.
 6. Kundens ångerrätt
  6.1 Detta avsnitt om ångerrätt är tillämpligt för av Parkeringsupplåtaren tillhandahållna tjänster. För tjänster som Kunden ingår med en samarbetspartner till Parkeringsupplåtaren gäller samarbetspartnerns bestämmelser om ångerrätt.
  6.2 För Kunder som är att anse som juridiska personer gäller ingen ångerrätt. För Kunder som är att anse som fysiska personer gäller följande.
  6.3 Varje enskilt köp av Kunden i Applikationen omfattas av ångerrätten som framgår av 2 kap. 10 § Distansavtalslagen. Kunden har en 14 dagars ångerrätt vars tidsfrist löper från köpet av Tjänsterna.
  6.4 Köp som görs genom parkeringsautomat omfattas inte av ångerrätten, i enlighet med 2 kap. 1 a § 1 st. 3 p. Distansavtalslagen.
  6.5 Vid köp genom Applikationen går Kunden med på att Tjänsterna påbörjas omgående vid bekräftelse av köpet. Ångerrätten gäller enligt följande angivna begränsningar. I de fall Tjänsterna är fullgjorda inom tidsfristen för ångerrätten, det vill säga då parkeringstiden eller laddningstiden har gått ut när Kunden tillämpar ångerrätten, går kunden med på att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsterna fullgjorts, se 2 kap. 11 § 1 p. Distansavtalslagen.
  6.6 I de fall Tjänsterna ännu inte är fullgjorda då Kunden ångrar sitt köp återbetalas Kund i enlighet med 2 kap. 14 § och 2 kap. 15 § 3 p. Distansavtalslagen. Vid utövande av ångerrätten debiterar Parkeringsupplåtaren Kunden för de dagar som parkering/laddning har pågått baserat på vid var tid och plats gällande dygnstaxa. Resterande belopp makuleras och återbetalas.
  6.7 Exempel: Kunden har köpt 30 dagars abonnemang inom parkeringshuset Neptunus för 1100 kronor och önskar ångra köpet från och med dag 7. Då dygnstaxan på det aktuella området är 120 kronor kommer Parkeringsupplåtaren att återbetala dig med: 1 100 kronor – 7 dagar * 120 kronor = 260 kronor. Parkeringsupplåtaren kommer således debitera dygnstaxa för 7 dagar = 840 kronor och beloppet om 260 kronor återbetalas.
  6.8 För det fall Kund avser att ångra sitt köp enligt ovan så ska Kunden snarast kontakta Parkeringsupplåtaren via e-post på info@dukaten.se eller telefon 013-20 54 10. Kunden kan även använda det standardformulär för utövande av ångerrätten som finns på Webbplatsen.
 7. Kundens skyldigheter
  7.1 Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga bestämmelser som gäller för aktuell parkeringsanläggning. Kunden ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts eller i övrigt är tillämpliga i förhållande till den parkeringsplats där Kunden parkerar fordonet.
  7.2 Om Tjänsten av någon anledning inte fungerar, är Kunden alltjämt skyldig att betala parkeringsavgift med andra betalningsmetoder. Kan kunden inte erlägga avgift är inte parkering tillåten. Om Kunden inte erlägger betalning till Parkeringsupplåtaren, oavsett anledning, riskerar Kunden att få en parkeringsanmärkning, felparkeringsavgift eller kontrollavgift.
  7.3 Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt.
  7.4 Det är Kundens ansvar att logga in och uppdatera sin kortinformation innan kortet upphör att gälla, i annat fall kan Parkeringsupplåtaren komma att stänga kontot.
  7.5 Parkeringsupplåtaren har rätt att omedelbart stänga ett användarkonto om Kunden inte betalar i tid/det saknas täckning på angivet betalkort.
  7.6 Om betalning inte sker i rätt tid har Parkeringsupplåtaren rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess full betalning har erlagts. Parkeringsupplåtaren har även rätt till ersättning för kostnader (såsom betalningspåminnelse och inkassokrav) för indrivning av förfallet belopp.
  7.7 Om Kunden har tillåtit, eller på annat sätt tillgängliggjort, användningen av Kundens konto för någon annan, har Kunden fullt ansvar enligt Avtalet för sådan användning (inklusive, för att undvika tvivel, skyldigheten att betala alla upplupna avgifter).
  7.8 Kunden ansvarar för alla parkeringar som, via Tjänsten, görs med registrerade fordon under avtalstiden. Kunden ska utan dröjsmål informera Parkeringsupplåtaren på vid var tid anvisat sätt (t.ex. genom uppdatering via Applikationen, Mina sidor, eller genom meddelande till Parkeringsupplåtarens kundtjänst) om:
  Kunden har anledning att anta att någon obehörig har fått åtkomst till eller kännedom om Kundens inloggningsuppgifter;
  Kundens parkeringskort har förlorats eller blivit stulet;
  Registrerade uppgifter om Kunden har ändrats eller skulle uppdateras, till exempel när Kunden inte längre använder det telefonnummer som registrerades hos Parkeringsupplåtaren;
  Kunden har anledning att anta att ID-bärare för ett fordon som är registrerat för automatisk kameraparkering missbrukas;
  En mobiltelefon som Kunden har installerat Applikationen på förloras eller stjäls; eller
  Registrerat fordon säljs, avställs eller annars inte avses komma att nyttjas för Tjänsterna,
  så att Parkeringsupplåtaren kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att spärra inloggningsuppgifterna, parkeringskortet och/eller Kundens konto alternativt uppdatera Kundens registrerade uppgifter. Vid eventuell förlust av fordon och/eller ID-bärare, ska Kunden omedelbart logga in och spärra aktuellt fordon och/eller ID-bärare.
  7.9 Kunden ska även i övrigt hålla Parkeringsupplåtaren informerad om förhållanden som är av betydelse för Avtalet och/eller Tjänstens utförande.
  7.10 Kunden ansvarar för att den mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som Kunden använder för att nyttja Tjänsten fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med Tjänsten och tillhörande Applikation. Kunden ansvarar vidare i tillämpliga fall för att Applikationen är vederbörligt uppdaterad.
  7.11 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar och skyltning i parkeringsanläggningen eller på parkeringsplatsen.
  7.12 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats.
  7.13 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen.
 8. Avtalstid
  Kund kan när som helst logga in och avsluta detta avtal eller avregistrera registrerat fordon under förutsättning att det inte finns obetalda restskulder.
 9. Förtida upphörande
  Parkeringsupplåtaren har rätt att säga upp detta Avtal till upphörande om Kunden efter meddelande inte inom skälig tid vidtagit rättelse, i följande situationer:
  a) Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;
  b) Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal;
  c) Kunden är registrerad men inte har använt tjänsten under 1 år;
  d) Kunden tar kontakt med kundtjänst och ber om hjälp att avsluta tjänsten;
 10. Hantering av Kundens personuppgifter
  Parkeringsupplåtaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som förekommer inom ramen för Tjänsten. För mer information om hur Kundens personuppgifter behandlas i Tjänsten, vänligen ta del av Parkeringsupplåtarens integritetspolicy.
 11. Reklamationer
  Kund som önskar reklamera fel i tillhandahållen Tjänst, ska reklamera Tjänsten till Parkeringsupplåtaren inom trettio (30) dagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. I sin reklamation ska Kunden tydligt ange felet och hur det yttrat sig. Reklamation avseende tillhandahållen Tjänst ger inte kunden rätt parkera utan att betala parkeringsavgift, i enlighet med vad som framgår av punkt 7.2 ovan.
  Om Parkeringsupplåtaren motsatt sig Kundens krav, och Kunden är konsument, kan denne få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsrätten (https://www.arn.se)
  Postadress:
  ARN
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Kunden kan använda sig av EU-kommissionens onlineplattform för att skicka in sitt klagomål till ARN.
 12. Begränsning av Parkeringsupplåtarens ansvar
  Parkeringsupplåtaren är inte ansvarig för Kundens skada om en teknisk funktion tillhandahållen av tredje part inte fungerar, såsom betalningsfunktion, mobilnätsoperatör, mobiltelefonoperatör eller e-postleverantör. Parkeringsupplåtaren ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av skadegörelse, inbrott eller av att Kunden parkerat sitt fordon i strid mot lag eller föreskrifter. Parkeringsupplåtaren har inget ansvar om fel parkeringsplats eller ID-bärare har angetts av Kunden.
 13. Immateriella rättigheter
  Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätter och varumärken, som kunden får tillgång till genom Tjänsten (inklusive på hemsidan och i mobilapplikationen), tillhör Parkeringsupplåtaren eller dennes licensgivare. Kund som godkänner dessa allmänna villkor ges en tillfällig och icke-exklusiv nyttjanderätt till att använda Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet. All otillåten användning av Parkeringsupplåtarens eller dess licensgivares immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta avtal och kan föranleda att rättsliga åtgärder vidtas.
 14. Tvister och tillämplig lag
  Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Senast uppdaterad 2024-03-27


Fråga oss