Tillsammans med vårt moderbolag, Sankt Kors, bygger vi parkeringsanläggningar på uppdrag av Linköpings kommun. Sankt Kors är byggherre och fastighetsägare, medan Dukaten står för den parkeringsmässiga driften. 

När staden växer ökar behovet av parkeringsplatser. Var och hur stort behovet är fastställs i detaljplaner som kommunen tar fram då ett område ska bebyggas eller förtätas. Byggherrarna för de nya bostäderna eller lokalerna har möjlighet att själva stå för de parkeringar som krävs, men i de flesta fall är samnyttjande det mest hållbara – resursmässigt, miljömässigt och ekonomiskt. Sankt Kors och Dukaten erbjuder så kallat parkeringsköp, vilket innebär att byggherrarna betalar för att få nyttja vår anläggning. Kostnaden avgörs av vilken typ av anläggning det handlar om och var i staden den ska byggas. 

När ett parkeringshus eller mobilitetshubb planeras finns det många aspekter att ta hänsyn till. Miljövänliga material och fossilfria transporter vid byggnationen är en självklarhet hos oss, liksom energibesparande installationer. Idag har vi exempelvis solcellsanläggningar på Druvan i city och Flustret i Vallastaden. Lika viktigt är att tänka framåt. Är anläggningen långsiktigt hållbar? Hur ser parkeringsbehovet ut om tjugo år? Har bilåkandet ökat eller minskat? 

Många hus som byggs idag är flexibelt planerade för att kunna omvandlas efter behov. När det gäller parkeringsanläggningar är dock användningen begränsad eftersom de oftast har låg takhöjd och svåra ljusförhållanden. Istället tittar vi bland annat på demonterbara byggnadstyper som relativt enkelt kan plockas ner och flyttas och/eller användas för andra ändamål om tiderna förändras. Byggnationer i trä är också ett klimatsmart och intressant alternativ. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av nya material och metoder och står fullt redo att utmana oss själva när det gäller framtidens parkeringsmiljöer .

Fråga oss